POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

PRZEMAX.PL  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

  3. COOKIES , DANE EKSPLOATACYJNE

  4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

  5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia ogólne

1.1. Definicje:

1.1.1. ADMINISTRATOR, USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – Przemysław Marciniak

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. PRZEMAX Przemysław Marciniak

ul. Hugona Kołłątaja 53 61-413 Poznań NIP 783-126-91-51 Regon 301025079 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres poczty elektronicznej: sklep@przemax.pl

1.1.2. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.przemax.pl

1.1.3. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawierana między Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.1.4. USŁUGA – jakakolwiek usługa (w tym usługa świadczona drogą elektroniczną) świadczona Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.1.5. USŁUGOBIORCA, KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca z Serwisu Internetowego i jego Usług i/lub zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Administrator – Przemysław Marciniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRZEMAX.PL (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Kołłątaja 53, 61-413 Poznań).

1.3. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Cel i zakres zbierania danych

2.1. Usługobiorca przed podaniem danych osobowych w Sklepie Internetowym jest każdorazowo informowany o celu i zakresie zbierania danych. Poniżej wskazano cele i zakresy danych, które mogą się różnić w zależności od danej Usługi, czy Umowy Sprzedaży – o czym Usługobiorca jest każdorazowo informowany przez skorzystaniem z danej Usługi lub zawarciem Umowy Sprzedaży.

2.2. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.2.1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży.

2.2.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.3. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

2.3.1. POCZTA POLSKA SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972.

2.3.2 FEDEX EXPRES POLSKA SP. Z.O.O z siedziba w Warszawie (adres siedziby: ul. Krucza16/22, 00-526 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000037973

2.3.3. UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Prądzyńskiego 1/3; 01-222 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000036680.

2.3.4. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000028368.

2.3.5. SIÓDEMKA S.A. z siedzibą w Warszwie ( adres siedziby: ul. Matuszewska 14; 03-876 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000384905.

2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi lub zawarciem Umowy Sprzedaży.

3. Cookies , dane eksploatacyjne

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach typu cookie podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

3.2.1. identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;

3.2.2. zapamiętywania towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

3.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu;

3.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu;

3.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia).

3.4. Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

· w przeglądarce Chrome

· w przeglądarce Firefox

· w przęglądarce Internet Explorer

· w przeglądarce Opera

3.6. Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. Podstawa przetwarzania danych

4.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług poprzez Sklep Internetowy lub Umów Sprzedaży, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z regulaminem Sklepu Internetowego.

4.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

4.2.1. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

4.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności.

5. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

5.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

5.2.1. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 5.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep-przemax.-p albo pisemnie na adres Administratora.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2. Dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7. Wyłączenie Odpowiedzialności

Firma Przemax  nie bierze odpowiedzialności za treści opinii, komentarzy osób prywatnych i firm udzielanych na naszych stronach.

Google Analytics
Sklep Przemax.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików

tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie

na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia

innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to

uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na

przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik

wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku rozpoczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Kontaktujemy się z Państwem, gdyż przetwarzamy Państwa dane osobowe. Chcemy pozostać z Państwem w kontakcie również po dniu 25 maja 2018. Jednocześnie chcemy poinformować Państwa o przysługujących zgodnie z RODO uprawnieniach.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PHU PRZEMAX z siedzibą w Poznaniu  przy ul. Kołłątaja 53

Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu w celu realizacji sprzedaży zamówionych towarów oraz marketingu usług i produktów oferowanych przez PHU PRZEMAX . Państwa dane osobowe nie mogą być udostępniane innym podmiotom - za wyjątkiem dostawcy usług hostingowych - jeżeli nie wyrażą Państwo na to zgody. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez NOVOTERM do czasu wycofania przez Państwa zgody lub ustania celu, dla jakiego dane są gromadzone.

Informujemy, również, że mają Państwo prawo do żądania od PHU PRZEMAX dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody poprzez wysłanie e-mail na adres przemax-sklep@wp.pl lub przesłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres firmy. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w sposób dla Państwa dogodny, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.

Wszelkie ewentualne skargi na przetwarzanie danych osobowych przez PRZEMAX możecie Państwo kierować do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w tym profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.